chang

 

               

 

 

วันนี้งานยุ้งยุ่ง แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

 

ไปนวด คอ บ่า ไหล่ ที่ร้าน chang

 

1 ชั่วโมง สามร้อยบาท

 

 

เหมือนขึ้นสวรรค์ สบายสุดยอด

 

 

เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค ( จากคู่มือการอบรมนวดไทย โครงการพัฒนาตำรา การแพทย์แผนไทย หน้า 88 - 114 )

   ตามความเชื่อมันของคนโบราณ กล่าวว่า เส้นเอ็น มีลักษณะ เป็นรู  ให้ลม เลือดไหลไปได้ ถ้ากำเริบ จะทำให้รุ่มร้อน เกิดความทุกข์ ถ้าเลือดลมดี จำทำให้สุขสบาย เส้นที่สำคัญมีด้วยกัน 10 เส้น คือ อิทา ปิงคลา สุมนา กาลทารี หสัสรังษี ทุวารี  จันทภูสัง รุทัง สิขินี และสุขุมัง

        1.    เส้นอิทา  เมื่อเส้นอิทาผิดปกติ เกิดโทษ  จะมีอาการทั่วไปดังนี้      ปวดศีรษะ เป็นอย่างมาก  ตามืดมัว  ชักปากเบี้ยว  เจ็บสันหลัง  
                        บางครั้งมีกำเดาและลมระคนกัน   กิดโทษสอง ( ทุวันโทษ) มีอาการเรียกลมปะกัง จะทำให้ตัวร้อน วิงเวียนหน้าตาบางครั้งเป็นสันนิบาต 
                        เป็นไข้ ปวดศีรษะมาก  บางครั้งท้องมีอาการเรียกว่า ลมพาหิ ลักษณะเหมือนงูทับทา มาขบ ทำให้เซื่อมมึนสลบ
            

                   
เส้นอิทาด้านหน้า    ผิดปกติเกิดโทษ จะมีอาการดังต่อไปนี้    นาสึกตึง  ห้าวคางค้าว  หูตึง  นมมิออก  เมื่อยต้นขา ขัดเข่า เมื่อยแข้ง(แค่ง)                          ลมขัง   ร้อนฝ่าเท้า   ปวดกะมับ(ปวดขมับ) ลมดูดสะบัก  เนื้อเหน็บชา  ฟองดันบวม  ขัดอุจจาระ  ลมเบ่งให้เกิดผิดปกติ  เท้าเย็น  
                         สะคริวเพลิง ( ตะคริวเพลิง)  ชักเท้า 
                ส้นอิทาด้านหลัง    ผิดปกติ เกิดโทษ จะมีอาการดังนี้    ปวดหน้าผาก  ปวดกระหม่อม  จักษุมัว  คลื่นเหียน  หายใจขัด    สียดชายโครง      
                        แน่นอก  ร้อนอก    จุกอก   ร้อนตัว    จับให้ร้อน  จับให้หนาว  สะท้าร้อน สะท้านหนาว  เมื่อยเอว   ขัดเข่า     ร้อนฝ่าเท้า       
                        สะคริวฝ่าเท้า  ลมให้เดินตลอดผิดปกติ                                             เ

                วิธีแก้ไข     ให้นวดตามแนวเส้นอิทา แล้วปรุงยา
              
     
2.    เส้นปิงคลา    เส้นปิงคลากำเริบผิดปกติ มีผลทำให้เกิดโรคต่อไปนี้   หน้าแดง ตาแดง เกิดพิษลมปะกัง บางครั้งมีอาการชัก ปากเอียง  
                            บางทีเป็นสันนิบาต บางทีเป็นริดสีดวง น้ำมูกไหล คัดจมูก จาม    บางครั้งกลายเป็นลมผหิ สิ้นสติ ไม่พูดจา เหมือนถูกงู
                            ทับสมิงคลาขบเอา ทำให้สลบไป
                  
                    เส้นปิงคลาด้านหน้า     
กำเริบผิดปกติ มีผลทำให้เกิดโทษดังนี้    ปวดกะหมับ  สบักจม  หาวเรอ  หูหนักข้างขวา  คัดจมูก  นมหลง  ฝีในน้ำนม 
                     น้ำนมไม่มี   เมื่อยขา  กล่อนลงฝัก  เตโชธาตุมิออก  เมื่อยสันน่าแข้ง  เท้าสทก  กล่อนลงแข้ง  สะคริวชัก  กล่อนหลง  แก้ลมอโธคมาวาตาให้อ่อน(    
                    อะโหคมาวาตให้อ่อน)  ไหวตัวมิได้
                เส้นปิงคลาด้านหลัง     กำเริบ ผิดปกติ มีผ
เกิดโทษดังนี้     ปวดหน้าผาก  มัวจักษุ  คลื่นเหียน  หายใจขัด  แน่นอก  ร้อนอก  จุกอก  ลมปัศชาต์ 
                       จ ับให้หนาว   จับให้ร้อน  สะท้านร้อน สะท้านหนาว  เมื่อยเอว  ขัดเข่า  เมื่อยสันหน้าแข้ง  สะคริวชักกลางเท้า  ลมขัดเท้า  ร้อนหลังเท้า  ขัดเบา
               
       
                   
วิธีแก้        นวดตามแนวเส้นปิงคลา นวดตั้งแต่กระหม่อม ตา ไรผม ต้นคอ ตามหูบริเวณ ทัดดอกไม้สองข้าง  และที่กระหม่อม 
                                    แล้วเลื่อนลงมาที่จุดศูนย์กลาง บริเวณจมูกขวา  ถ้าเป็นสันนิบาตลมปะกัง นวดระหว่างคิ้วทั้ง 2 บริเวณหน้าผาก  คลึงไปท้ายผม 
                                    หลังใต้หู  ให้นวดทั้ง 2 ข้าง โดยเน้นที่จุด ข้างจมูก ทั้ง 2 ข้าง

        3.    เส้นสุมนา   
                    เส้นสุมนาพิการ มีผลทำให้เกิดอาการดังนี้ พูดไม่ออก เกิดลมเรียกว่า ชิวหาสดมภ์ เกิดลิ้นกระด้าง คางแข็ง  หนักอก หนักใจ เซื่อมมัว  มึนซึม 
                            เกิดอาการจุกอก  เกิดเอ็น เป็นลำ  เรียกว่า ลมตาลละคุณ
                            ถ้าเกิดอาการดวงจิตระส่ำระสาย เรียกลม ทะกรน  ถ้าเคลิ้มเสียจริต เสียสติ  พูดจาเพ้อเจ้อ  หลงลืม เรียกว่า ลมบาทจิต  ลมสุมนาอ่อนๆ
                            ทำให้เบื่ออาหาร มืออ่อนแรง  นอนระทวยใจ 
                    เส้นสุมนาด้านหน้า    กำเริบผิดปกติ มีผลเกิดโทษดังนี้  เซื่อมมึน  จิตต์ระส่ำระสาย  เคลิ้มคลั่ง  สะอื้นลมปะทะ  ละเมอเพ้อพก         
                            มือแลเท้าเพลีย    นอนมิหลับ  เกิดลมจิตร์คุณ  เกิดลมมะหาสนุก  เกิดชิวหาสดมภ์   กินอาหารไม่ มีรส  หวานปาก  ขมปาก 
                            เคมปากเลือดปาก  ลิ้นแข็งกระด้าง  ลิ้นใหญ่คับปาก  ลิ้นหดยืดมิออก  สุมรณันติ
                    เส้นสุมนาด้านหลัง    กำเริบผิดปกติ มีผลเกิดโทษดังนี้    เกิดลมหัศดม  เซื่อมมึน  สวิงสวาย  หายใจขัด  ใจลอย  นอนมิหลับ  เกิดลมะหาสนุก 
                            บาตลักษ   ลมบาทยักษ์  ลมมะหาสดมภ  ลมให้หิว  ลมกระทบใจ  ละหวยใจ  น้ำเขละใส  คลื่นเหียน  รากเพื่อพิศ  ลมบาทจักร์  รำโหยจิตร์
  
                

                    วิธีแก้        การนวด ให้นวดตามแผนนวดเส้นสุมนา  โดยนวดอย่างแผ่งเบา อย่าออกแรงมาก  และอย่าใช้เวลานวดนาน  เมื่ออาการดีขึ้นแล้วให้    
                                    วางยา  ควรวางยา ด้วยยารสหอม  รสขม  กลิ่นหอมสุขุม  ไม่ควรรสเย็น หรือ ร้อนกล้า

        4.    เส้นกาลทารี
                    เส้นกาลทารีกำเริบ มีผลทำให้เกิดโรคและอาการดังนี้   มีอาการเย็นชาไปทั้งตัว  ให้จับเย็น หนาวสะท้าน  สาเหตุจากการกินอาหารผิด สำแดง
                            หรือของแสลง  เช่น ขนมจีน ข้าวเหนียว  ถั่ว   บางครั้งเกิดอาการสันนิบาต บางครั้งเกิดลม เรียกว่า สหัสรังษี  คือหมดสติไม่รู้ตัว

                    เส้นกาลทารี ด้านหน้า    กำเริบ ผิดปกติ มีผลเกิดโทษดังนี้    ขบไหล่ให้หิว  เมื่อยไหล่  ร้อนฝ่ามือยิ่งนัก  ปลายมือเหน็บชา  ปัฎวิธาตุให้ผูก 
                            ขัดขัอมือขัดศอก  อาโปธาติพิการ  เท้าตาย  อันทรฤทธิ์  ขัดไหล่ให้ยอก  ไหล่ลดยกมิได้  มือตายให้เย็น  คลอดปลายมือ  ลมอะโคดมาวาต 
                            ข้อศอกงอมิได้  เท้าตายยกมิขึ้น  อำมะภาทธิ์  ให้เตโชออก 
                    เส้นกาลทารีด้านหลัง    กำเริบผิดปกติ มีผลเกิดโทษดังนี้     ไหล่ตาย  ลมดูกสะบัก  ลมสบักตาย  เจ็บหลัง  ลมให้แสบอก  วาโยะาตุพิการ 
                            เตโชธาตุถอย  ลมแขนตาย  ลมอันทพฤกษ์   แขนซ้ายขวาผิดปกติ  ปัฎวีธาตุพิการ   อาโปธาตุถอย  ตะโพกตาย  ลมเจ็บเอว  ลมอันทภาตย์ 
                            น่องสั่นมิหยุด  อยู่เพื่อสะคริว   
                           
                    วิธีแก้        นวดตามเส้นกาลทารี  แล้วใช้ยา แก้ปัถวีธาตุมากิน เพื่อบรรเทา เบาบาง กาลทารี    

               
  
    
5.    เส้นสหัสรังษี ( ตาซ้าย)
                    เส้นสหัสรังษีกำเริบ    มีผลทำให้เกิดโรคและอาการ ดังนี้  ลมจักขุนิวาต และ อัคคะนิวารคุณ  ทำให้เจ็บกระบอกตา  วิงเวียน  ลืมตาไม่ขึ้น 
                            สาเหตุอาจ เกิดจากการ กินของมัน  หวาน เกินไป 
                    เส้นสหัสรังษีด้านหน้า    กำเริบ มีผลทำให้เกิดโรคและอาการดังนี้    ลมผิวจักษุแห้ง  ลมปดังมีพิศข้างซ้าย  ลมปวดหว่างคิ้ว  ลมปวดหลังจักษุ  
                                     ลมจักษุแดง  ลมเกิดแต่ปอด  อุธรวาตา  จักษุเพื่อเตโช  ลมในจักษุเพื่อช้ำ
                            เส้นสหัสรังษีด้านหลัง    กำเริบ มีผลทำให้เกิดโรคและอาการดังนี้    ลมทำให้น้ำจักษุไหล  ลมให้แสบจักษุ  ลมให้จักษุวิ่ง  ลมจักษุเป็นกุ้งยิง   
                                    ลมเบื้องต่ำให้หลับ  ลมนอนมิหลับ  ลมกระทำให้หลับ  ลมให้เสียดจักษุ  ลมขึ้นจักษุเพื่อกล่อน

                    วิธีแก้        ให้นวดตามเส้นสหัสรังษี

        6.    เส้นทุวารี ( ตาขวา )
                    เส้นทุวารีกำเริบ มีผล ให้เกิดโรคและอาการ ดังนี้    ตาลืมไม่ขึ้น วิงเวียน ปวดตามาก  ถ้าทุวารีกำเริบ  ปวดตาทั้ง 2 ข้าง แต่บางครั้งเจ็บที่ข้างขวา ข้างเดียว เรียกว่า ทิพจักขุ ขวา  ทำให้ตาพร่า มองไม่เห็น ถ้าเส้นนี้ เป็นบ่อยๆ จะเกิดเป็นโรคปัตคาต เกิดจากการรับประทานน้ำมันมะพร้าว อันมันหวาน จัด บ่อยๆ
                            เส้นทุวารีด้านหน้า    กำเริบ มีผลให้เกิดโรคและอาการดังนี้    แก้จักษุขวา  ลืมจักษุมิขึ้น  ลมแสบจักษุ  ลมเคืองจักษุ  ลมเขม่นจักษุ  
                                ลมเกิดแต่ตับ  ลมมิให้นอนหลับ  ลมขึ้นจักษุเพื่อกล่อน  

                    วิธีแก้        ให้นวดท้องก่อน แล้วไล่ไปตามเส้น ไปที่ต้นคอทั้ง 2 นวดทั้ง 2 เส้น จะทำให้ตาหายพร่ามัว

        7.    เส้นจันทภูสัง ( หูซ้าย)
                    เส้นจันทภูสัง    เมื่อกำเริบ หรือพิการ มีผลทำให้เกิดโรคแทรก และอาการดังนี้ 
                    เส้นจันทภูสังด้านหน้า    เมื่อกำเริบ หรือพิการ มีผลทำให้เกิดโรคแทรก และอาการดังนี้    ลมในโสตหนัก  ลมให้ปวดในโสต  ลมโสตดั่งมะมี  
                               ลมออกโสตให้คัน   ลมให้นอนมิหลับ  ลมให้เบื่ออาหารไม่มีรส   ลมให้เมื่อยจำหระเบื้องซ้าย
                            เส้นจันทภูสังด้านหลัง     เมื่อกำเริบ หรือพิการ มีผลทำให้เกิดโรคแทรก และอาการดังนี้     ลมโสตตึง  ลมปวดในโสต  ลมฮึงในโสต  
                                ลมบริโภคอาหารไม่มีรส   ลมให้เมื่อยจำหระเบื้องซ้าย  ลมในดันในโสต  ลมนอนมิหลับ

                     วิธีแก้        นวดใบหู ตามเส้นข้างต้น  จำทำให้เรียกชื่ออื้ออึงหาย แต่ถ้ายังไม่ได้ยิน เสียง แสดงว่า เกิดลมชื่อ ทาระกรรณ์ ให้กลับมานวดที่สะเอวด้วย แล้วคลึงตามเส้นขึ้นไปใหม่ พร้อมกับกินยาประกอบกัน

        8.    เส้นรุทัง ( หูขวา)
                    เส้นรุทัง เมื่อกำเริบหรือพิการ มีผลให้เกิดโรคและอาการคือ หูตึง ลมออกหู  เก ิดลมชื่อ คะพาหุ ทำให้มีอาารหูตึง
                            เส้นรุทังด้านหน้า    เมื่อกำเริบหรือพิการ มีผลให้เกิดโรคและอาการคือ  ลมให้โสตตึง  ลมปวดในโสต  ลมฮึงในโสต  ลมดันในโสต  
                                ลมนอนมิหลับ   ลมให้บริโภคอาหารไม่มีรส  ลมให้เมื่อยให้เสียว  จำหระเบื้องขวา
                            เส้นรุทังด้านหลัง    เมื่อกำเริบหรือพิการ มีผลให้เกิดโรคและอาการคือ     ลมให้โสตหนัก  ลมให้ปวดในโสต  ลมให้ฮึงในโสต  
                                ลมให้นอนมิหลับ  ลมให้คอแห้ง หาน้ำเขละมิได้  แก้ลมให้เมื่อย จำหระเบื้องขวา  ลมดันในโสต  

                    วิธีแก้        นวดใบหู ตามเส้นข้างต้น จะทำให้เรียกชื่อ อื้ออึงหาย  แต่ถ้ายังไม่ได้ยินเสียงแสดงว่า เกิดลมชื่ ทาะกรรณ์ ให้กลับมานวดที่สะเอวด้วย แล้วคลึงตามเส้นขึ้นไปใหม่ พร้อมให้ยากิน ประกอบกัน

        9.    เส้นสิขินี
                    เส้นสิขินี    กำเริบ มีผลให้เกิดโรคและอาการคือ     เสียดสีข้าง ขับเบา ปัสสาวะขุ่น เจ็บหัวเหน่า เกิดลมเรียก ราทยักษ์ เกิดจาก เอ็น ขององคชาด ร้าว หม่นหมอง เกิดเพราะน้ำกามถูกกั้นไว้ตกออก เวลากำหนัด  หรือ น้ำกามก่อโทษ  เกิดมีน้ำหนองไหล( หนองใน) สำหรับสตรี มีอาการจากปัญหา ของโลหิต เกี่ยวกับมดลูก  เกิดเจ็บท้องน้อย  เจ็บสีข้างและเอว
                    เส้นสิขินี  ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบขับถ่ายของเสีย ไต ท่อไต  กระเพาะปัสสาวะ จุดสำคัญจะอยู่บริเวณท้อง  ท้องน้อย  มีที่อก และขาบ้าง
                            เส้นสิขินีด้านหน้า    กำเริบ มีผลให้เกิดโรคและอาการคือ     ลมมุตกิต  ลมแสบปัสสาวะ  ขบลำปัสสาวะ  คันลำปัสสาวะ  ปัสสาวะขาวขุ่น  
                                ปัสสาวะแดง   ลมล่างลำปัสสาวะ  ลมกระไสยกล่อน  ลมให้เสียว  ลมสำหรับบุรุษ  ลมอะติสารบูด  ลมปัต.ฆาต  ลมสันฑฆาต  ลมมุตฆาต   
                                ลมองคสูตร  ลมเสียวปัสสาวะ  ลมรัตฆาต  ลมให้แสยงขน
                            เส้นสิขินีด้านหลัง    กำเริบ มีผลให้เกิดโรคและอาการคือ     ลมคลุ้มคลั่ง  ลมเบื่ออาหาร  ลมให้เสียวคราวข้าง  
                                ลมบวมน้ำหนองในกองปะระเมหะ   ลมบังเกิดในกองทุราวสา  ลมปวดบุพโพ  ลมปัสสาวะดำ

                         วิธีแก้        นวดเส้นที่ขวางเส้นดังกล่าว  แก้สะเอว  ตะโพก  นวดท้องน้อยให้คลาย  แล้ว แต่งยาให้รับประทาน

        10.    เส้นสุขุมัง
                    เส้นสุขุมมัง    พิการ มีผลให้เกิดโรคและอาการดังนี้    ตึงบริเวณทวาร รับประทานอาหารเพียงเล็กน้อย ก็รู้สึกอึดอัดแน่นท้อง เส้นสุขุมัง เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายอุจจาระ เป็นส่วนใหญ่  เป็นเส้นบริเวณ ทวารหนัก  ฝีเย็บ  ส่วนอาการอื่นที่อาจสืบเนื่องกัน ได้แก่ ประสาทวากัส ควบคุม อาเจียน  สะอึก  สะอื้น  การทำงานของกระบังลม การหอบเหนื่อย
                            เส้นสุขุมังด้านหน้า     พิการ มีผลให้เกิดโรคและอาการดังนี้     ไอเพื่อเสมหะ  ลมทำให้หอบ  ลมทำให้เหนื่อย  ลมเพื่อลง  ลมสอึก  
                                ลมทำให้สอื้น   อาโปกำเริบ  ลมให้ลงท้อง  ลมเท้าเย็น  ลมอาเจียน  มือบวม  ลมอุจจาระมีกลิ่นร้าย  ลมให้ปวดอุจจาระ  
                                ลมกองอุจจาระธาตุ   ลมเข่าเพื่อลม  ลมเมื่อยเบื้องต่ำ  ลมบวมเท้า  ลมกองอะติสาร 
                            เส้นสุขุมังด้านหลัง    พิการ มีผลให้เกิดโรคและอาการดังนี้      ลมให้หายใจขั้ง  ลมให้เรอ  ลมให้หอบ  โสภะโรค  มูกเลือด  
                                อุจจาระธาตุพิการ  บรมอะติสาร  กระหายน้ำ  ร้อนเกินกำหนด  ลมให้เหนื่อย  ลมสอึก  ราก  ลงโลหิต  ปวดเป็นบิด  ลงอะติสารโรค  
                                บาทเท้าทั้งสอง   ลมคูถทวารตึง  ปวดท้องสุขุมัง 

                      วิธีแก้            นวดเส้นท้องน้อย  โดยกด ให้รู้สึกเสียวไปที่ทวาร  ทำให้ฝีเย็บถูกเผยออก เกิดการเบ่งอุจจาระ

 

หนังสืออ้างอิง

1.    ตำราจารึกหมอนวดวัดโพธิ และฤาษีดัดตน - อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ นายวัชระ( เลี่ยง)   เกษตรปัญญา  8 สิงหาคม 2532.
2.    คู่มืออบรม การนวดไทย  - โครงการพํฒนาตำรา มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา หน้า 88-110
       
                   

 

ความฝันที่มองด้วยตา ช่างสวยงามกว่าความฝันที่หลับตามอง
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic