สังเวชนียสถาน

 

 

พรุ่งนี้จะตั้งจิตตั้งใจในช่วงเข้าปีใหม่ ให้ใจน้อมนำธรรม ปีใหม่ไปอินเดีย มุ่งสู่ดินแดน

 

ประสูติ...ลุมพินี

 

ตรัสรู้...พุทธคยา

 

ปฐมเทศนา...สารนาถ

 

ปรินิพาน...กุสินารา

 

 

 

web นี้ มีข้อมูลทั้งหมด http://board.palungjit.com/showthread.php?t=38991 คัดลอกมาจากหนังสือ

หนังสือคู่มือนำท่านสู่ สังเวชนียสถาน..อินเดีย -เนปาล ด้วยตนเอง   หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ที่มีประสบการณ์กว่าสิบปี ได้ให้รายละเอียดนำท่านไหว้พระสู่สังเวชนียสถาน..ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ไม่ว่าท่านจะไปด้วยตนเอง หรือไปเป็นคณะ สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย เส้นทางเดินทาง สถานที่ติดต่อ ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมการก่อนจะไปไหว้พระ ถึงแดนพระพุทธองค์...ที่น่าสนใจ คือ แม้ท่านยังไม่ได้ไป แต่เมื่อได้อ่านแล้วก็เหมือนกับว่าท่านนั้นได้ไปถึงที่เช่นกัน

 

http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=443385&Ntype=2 web นี้ก็ดี

คัดลอกจากหนังสือ

 "สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล" โดย พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ)

 

ทำไม? ต้อง... อินเดีย

 

พระพุทธวาจา

 

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ ๔ สถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

มหาปรินิพพานสูตร

ทีฆ.มหาวรรค.๑๐/๑๓๑/๑๓๕

 

 

วาทะพระอมตานันทะ

 

๑.      บูชาสถานที่ประสูติ

ได้ชีวิต ได้ความเป็นหนึ่ง ได้ความก้าวหน้า

๒.      บูชาสถานที่ตรัสรู้

ได้ปัญญา ความรู้แจ้ง ได้ชัยชนะที่ไม่กลับไปแพ้

๓.      บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา

ได้บริวาร ได้ความไม่วุ่นวาย ได้ดวงตาเห็นธรรม

๔.     บูชาสถานที่ปรินิพพาน

ได้อายุ ได้ทรัพย์สินมรดก ได้พ้นเครื่องเสียดแทง

จาก...นิเทศธรรม ของ...พระอมตานันทะ

บรรยายที่...วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร

 

 

มรรคแปดของนักเดินทาง

 

มีความกล่าวว่า ชีวิต คือ การเดินทาง เห็นจะจริง แต่การเดินทางจะมีชีวิตได้ ลองนำสูตร มรรค ๘ ของนักท่องเที่ยวมาประกอบการเดินทางดูบ้าง ดังนี้

๑. ไปอย่างฝรั่ง                                                    รู้จัก...วางแผน

๒. ใช้สตางค์แบบญี่ปุ่น                                           รู้จัก... การใช้จ่าย

๓. มีทุนแบบไทย ๆ                                               รู้จัก... หาทุนให้พอ

๔. ทำใจแบบธิเบต                                                รู้จัก... ข่มใจให้ดี

๕. สังเกตแบบจีน                                                 รู้จัก... การบันทึก

๖.  กินแบบแขก                                                   รู้จัก... ประมาณในการบริโภค

๗. บุกแหลกแบบพระธุดงค์                                     รู้จัก... จัดสรรภาระให้น้อย

๘. มั่นคงดุจองค์อรหันต์                                         รู้จัก... บากบั่นสู่เป้าหมาย

นิเทศธรรม โดย...พระอมตานันทะ

บรรยายที่...นครโกสัมพี ๒๕๔๐

 

 

มาพุทธภูมิ

 

ผู้จาริกแดนพุทธภูมิมากันหลายหลากมากประเภท มีความประสงค์เป็นของตัวเองค่อนข้างสูง ด้วยศรัทธาต่อพระบรมศาสดาเป็นหลัก ในความเลื่อมใสที่แตกต่างกัน พอจะสรุปเป็นวัตถุประสงค์ที่คล้ายๆ กันของการเดินทางมาอินเดีย ดังนี้

            ๑. มาไหว้พระ                              ...เป็นเมืองกำเนิดพระ+เจ้า

            ๒. มาพบปะสิ่งต่างๆ                       ...เป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย

๓. มาเปิดกว้างทางความคิด             ...เป็นตะกร้าแห่งความคิด

๔. มาตั้งจิตปฏิบัติธรรม                  ...เป็นโรงเรียนเตรียมอริยะ

๕. มาน้อมนำสิ่งที่ดีกลับไป             ...เป็นที่ให้โอกาสแก่ผู้แสวงหา

            ๖. มาทำใจให้ถึงพระนิพพาน           ...เป็นที่พบบรมธรรม

นิเทศธรรม โดย ...พระอมตานันทะ

บรรยายที่...อโศการาม เมืองปาฎลีบุตร

ความฝันที่มองด้วยตา ช่างสวยงามกว่าความฝันที่หลับตามอง
Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)
24 ก.ย. 2554 เวลา 19:09 น.
nice post
29 ก.ย. 2554 เวลา 13:52 น.
Have not found first-rate custom essays writing help yet? Click here (topwritingservice.com) to order professional customized essay from the first-rate firm.
college term papers for sale
18 ก.ค. 2556 เวลา 14:36 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic