สู่ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

 ทัวร์เอื้องหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.thaiairways.co.th

Phone: (66) 0-2288-7155  0-2288-7159  Fax: (66) 0-2288-7158

      ทัวร์เอื้องหลวงสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล   (7 วัน 6 คืน)

รายละเอียดการเดินทางจาริกเพื่อกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล อันได้แก่

สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ,   ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา และนครกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน

 

 

 

วันที่ 27 ธันวาคม ของการเดินทาง – วันพฤหัสบดี  กรุงเทพฯ - เมืองคยา ตำบลพุทธคยา(ประเทศอินเดีย)

 

09.30.      -    ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสาร

                           ขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทาง

                          เข้าหมายเลข 3  เคานเตอร์เช็คอิน ของสายการบิน

                          ไทย (TG)

     12.00.      -    ออกเดินทางไปยังเมืองคยา ประเทศอินเดีย

                                 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8820

13.50.      -    (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมือง

                             คยา รับกระเป๋า และ ผ่านพิธีการตรวจคน

                             เข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทาง

                             โดยรถโค้ชปรับอากาศ ไปยัง

                              โรงแรมรอยัล เรซิเดนซี่  (Hotel

                              Royal  Residency) หรือเทียบเท่า 

                              ตำบาลพุทธคยา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบิน

                              ประมาณ 10..

15.00 น.      -    ถึงโรงแรมฯ  พักผ่อนตามอัธยาศัย

     16.00.      -    นำชมบริเวณ องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา,

                                 อนิมิสเจดีย์, รัตนจงกลม, สระมุจรินท์

                                  และพุทธสถาน ที่สำคัญโดยรอบ พร้อมฟังการ

                                  บรรยายถึงความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ  

                                  ไปยังบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 

    18.00.      -    รับประทานอาหารค่ำ

19.00.      -    ไปยังบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้     ขององค์

                           พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์นำผู้แสวงบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บูชาต้น

                           พระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดีย์พุทธคยา เจริญธรรมตามสมควรแก่เวลา

     21.00.      -    กลับโรงแรมที่พัก

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

วันที่28 ธันวาคม – วันศุกร์  ตำบลพุทธคยา - กรุงราชคฤห์ ตำบลพุทธคยา

 

06.00.           -    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ

     07.00.      -    ออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

09.00.      -    กราบนมัสการ พระคันธกุฏิบนเขาคิช+++

                            ต้องเดินทางขึ้นเขาประมาณ 30 นาที โดย

                             มีบันไดก้าวเดิน สบายไม่สูงชันมากนัก

                              และหากไม่ต้องการเดินเท้า  ที่บริเวณเชิงเทวะ

                              มีบริการเสลี่ยงหามโดยชาว อินเดีย (ท่านที่ใช้

                               บริการดังกล่าวโปรดเสียค่าใช้จ่ายเองท่านละ

                               700 บาท รวมขาไปและขากลับ)

                                 ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่ง

                                   กรุงราชคฤห์ เมืองหลวงแคว้นมคธได้เคยใช้

                                 ทางเดิน สายนี้ เสด็จขึ้นไปกราบนมัสการ

                                  พระพุทธเจ้าเช่นกัน

-      นมัสการสถานที่ซึ่งพระสารีบุตรบรรลุเป็น

     พระอรหันต์ ณ ถ้ำสุกรขาตา ชมกุฏิพระอานนท์

      ถ้ำพระโมคคัลลานะ และสถานที่ซึ่งพระเทวทัต

     กลิ้งหินหล่นใส่พระพุทธเจ้าจนพระบาทห้อ

      พระโลหิต

 

  11.00.       -    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตา

                              คารของ   โรงแรมฯ

     12.00.      -    เยี่ยมชม วัดไทยสิริราชคฤห์  และร่วมทอดผ้าป่า

                                 สามัคคีตามกำลังศรัทธา

13.00.      -    นำชม วัดเวฬุวัน  ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในโลกที่

                           พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์

                           และเป็น สถานที่ที่พระอริยสงฆ์สาวก 1,250 รูป

                           ซึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือ

                           พระพุทธเจ้าทรงให้การ อุปสมบทด้วยพระองค์

                           เอง ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

                           ทำให้เกิด วันมาฆะบูชาขึ้น

14.00.      -    นำชม นาลันทาคาม ซึ่งเคยเป็นบ้านเกิดของ

                             พระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวา ซึ่งต่อมาได้เป็น

                           สถานที่สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา

                            ในอดีตพระถังซำจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง)

                           ได้เคยศึกษาพระธรรม   และเคยเป็นอธิการบดี

                            ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเคย

                             เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลก

                            เมื่อประมาณ 1500 ปีที่แล้ว และเคยมีพระภิกษุ

                            จำพรรษากว่า 10,000 รูป ศึกษาธรรมที่นี่

15.00.      -    ผ่านชม เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร แห่งแคว้นมคธ ปัจจุบันทางการก่อก้อนหินขึ้นประมาณ 1 เมตร

                           และบริเวณกว้างยาวประมาณ 8x10 เมตร โดยมีป่าละเมาะล้อมไว้ ตรงกลางมีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ หากยืน

                           ที่ซาก กำแพงหินเรียงซ้อนหนา ประมาณ 6 ฟุต จะมองเห็นยอดเขาคิช+++ฏได้ชัดเจน ซึ่งสถานที่แห่งนี้

                           พระเจ้าพิมพิสารถูกอชาตศัตรูผู้เป็นโอรสทำปิตุฆาต โดยการกักบริเวณให้อดอาหารและจำกัดที่ให้

                           เล็กลง (ขังเดี่ยว)

     16.00.      -    ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

18.00.      -    ถึงที่พัก

                      -   รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00.      -    สำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปเจริญจิตภาวนา ที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา

                           ออกจากโรงแรมที่พัก 

-      พระสงฆ์นำผู้แสวงบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจริญธรรมตามสมควรแก่เวลา

     22.00 น.      -    เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่คณะฯ ในการเดินทางไปยังเมืองพาราณสี

                                กรุณาวางกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ของท่าน ไว้หน้าห้อง เพื่อเจ้าหน้าที่ทัวร์เอื้องหลวงขนย้ายไปเมือง

                                พาราณสีล่วงหน้า และเตรียมเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นใส่กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) ถือขึ้นเครื่องบินในวันรุ่งขึ้น

 

วันที่29 ธันวาคม ของการเดินทาง – วันเสาร์    ตำบลพุทธคยา - กรุงพาราณสี

 

07.00.           -    รับประทานอาหารเช้า

08.00.      -    นำชมบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านนาง

                             สุชาดา ธิดาของคฤหบดี แห่งตำบลอุรุเวลา

                             เสนานิคม      ผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีต

                             แด่พระบรมศาสดาก่อนการตรัสรู้

                              ชมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่พระบรมศาสดาทรง

                              อธิษฐานลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวาย

                              พร้อมข้าวมธุปายาส ณ  ท่าสุปปติฏฐะ จากนั้น

                             นำท่านไปยังบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกครั้ง

                              เพื่อนั่งเจริญธรรมตามสมควร

                           แก่เวลา จึงกราบลาองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา

10.30.      -    เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา  กราบนมัสการพระราชโพธิวิเทศ (พระมหาทองยอก ภูริปาโล ป.ธ.๙มPh.D.)

                           หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา

     11.15.       -    ชมพระพุทธรูปหิน (ไดบุสสึ) ศิลปะญี่ปุ่น

                                ที่งดงาม แวะเยี่ยมชมวัดในพระพุทธศาสนาฝ่าย

                                 มหายาน ละเถรวาทของประเทศต่างๆ เช่น จีน

                                 ญี่ปุ่น ธิเบต เนปาล ภูฐาน ศรีลังกา พม่า ฯลฯ

                                  ตามอัธยาศัย

     12.00 น.      -    เดินทางถึงที่พัก และรับประทานอาหารกลางวัน

                                  จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

     13.00.      -    ออกเดินทางไปสนามบินคยา เพื่อเดินทางไปยัง

                                 เมืองพาราณสี

     14.35 น.      -   ออกเดินทางไปพาราณสีโดยเที่ยวบินภายใน

                                ประเทศ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8821

15.25.      -    ถึงกรุงพาราณสี  กรุณาเก็บบัตรที่นั่ง เพื่อแสดง

                            ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ประตูขาออก เพื่อสะดวกและ

                         รวดเร็วในการผ่านการตรวจที่สนามบินพาราณสี

16.30น.        ออกเดินทางไปยังเมืองสารนาถ (อยู่ห่างจากกรุงพาราณสีประมาณ 7 กม.) กราบนมัสการ

                           ธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดง

                           ปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์

                            ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ

                     -    พระสงฆ์นำคณะสวดมนต์บทธัมมะจักกัปปะ

                            วัตตะนะสูตร

                           ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึก

                           ของพระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกว่า 100 หลัง

                          

21.00.            -    ถึงเมืองพาราณสี นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมรามาดา (Hotel Ramada) หรือเทียบเท่า

-      พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่30 ธันวามคม องการเดินทาง – วันอาทิตย์ พาราณสี  - สวนลุมพินี (ประเทศเนปาล)

05.00.      -    ออกเดินทางจากโรงแรม ไปยังแม่น้ำคงคา

                     -    นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่า

                            เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขา

                             ไกรลาศ(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์

                              ( ตามหลักสูตรภูมิศาสตร์ แม่น้ำนี้ไหลมาจาก

                             เทือกเขาหิมาลัย   ประเทศเนปาล )

                             ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ และการอาบน้ำล้างบาป

                              ของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีเผาศพ                 พิธีการเผา ซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพ

                         ไม่เคยดับมอด จากนั้นกลับสู่ที่พัก

     07.30.      -    กลับโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

-                    ออกเดินทางไปยังเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

-      (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

                          -    พักเข้าห้องน้ำ ณ จุดพักระหว่างทาง ซึ่งจัดสร้าง

                                โดยผู้มีจิตศรัทธา และ พระราชรัตนรังษี

                                พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย และเจ้าอาวาส

                                วัดไทยลุมพินี

-      เจ้าหน้าที่ ทัวร์เอื้องหลวง  ดำเนินการนำหนัง

        สือเดินทางของคณะฯ ไปตรวจลงตรา ที่

       ชายแดน  ประเทศเนปาล และอินเดีย

                     -    คณะพักรอบนรถ

     17.00 น.      -    เดินทางถึงที่พัก โรงแรมนิวานะ หรือเทียบเท่า

     18.00 น.      -    รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่31 ธันวาคม ของการเดินทาง – วันจันทร์ที่    สวนลุมพินี (ประเทศเนปาล)

06.30.           -    รับประทานอาหารเช้า

07.3 น.        -    นำท่านกราบนมัสการ สถานที่ประสูติขององค์

                           สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิหารมหามายา

                          เทวี (ใหม่)   และ เสาพระเจ้าอโศก ที่มีขนาดความ

                          สูง 22 ฟุต 4 นิ้ว มีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วย

                            ภาษาพราหมณ์  ว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์

                            สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศก

                             เสด็จมาบูชาในปีที่ 20แห่งรัชกาลของพระองค์

                            (ประมาณพุทธศตวรรษที่3)

10.00 น.      -   ออกเดินทางจาก วิหารมหามายาเทวี ไปยังวัด

                           ไทยลุมพินี และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลัง

                           ศรัทธา

                11.00น. -    รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

                                     จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ

 

12.00น.       -    ออกเดินทางไปยังเมืองกุสินารา

-      (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

                          -    พักเข้าห้องน้ำ ณ จุดพักระหว่างทาง ซึ่งจัดสร้าง

                                 โดยผู้มีจิตศรัทธา และ พระราชรัตนรังษี

                                                

 20.30.      -    เดินทางถึงเมืองกุสินารา นำท่านเข้าที่พัก

                             โรงแรม รอยัลเรซิเดนซี (Hotel Royal Residency) 

                         -รับประทานอาหารเย็น

 

เที่ยงคืนเมืองไทย พีธีสืบชะตาแบบลานนา ข้ามปีมาปีใหม่ 

สวยงา ม ประทับใจที่วัดไทยกุสินารา

 

วันที่1 มกราคม 2551 ของการเดินทาง – วันจันทร์ที่    กุสินาราเมืองพาราณสี

07.00.           -    รับประทานอาหารเช้า

     08.00 น.      -    ออกเดินทางไปยังสถานที่ปรินิพพาน ณ

                                 สาลวโนทยาน

                     -    กราบนมัสการ สถานที่ปรินิพพาน ณ

                           สาลวโนทยาน นำชม ปรินิพพานวิหาร

                            และปรินิพพานสถูป กราบนมัสการสถานที่ถวาย

                            พระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า

                             ณ มกุฎพันธเจดีย์    เมื่อท่านมายังสถานที่แห่งนี้แล้วจะรู้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธบิดาแห่งชาวพุทธ

 

10.00.       -    เยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  และโรงพยาบาลกุสินาราเฉลิมราชย์ จากนั้นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

                           ตามกำลังศรัทธา

                           รับประกาศนีย์บัตรว่ามาจาริกครบที่อินเดียจากการ

                          บินไทย

11.00น.       -    รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ

12.00 น.           -    คณะฯ ออกเดินทางไปยังเมืองพาราณสี

     20.00.       -    ถึงเมืองพาราณสี นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมรามาดา (Hotel Ramada) หรือเทียบเท่า

 

                            -รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่2 มกราคม 2551 ของการเดินทาง – วันพุธ     กรุงพาราณสี -  กรุงเทพฯ

 

 

07.00.           -    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ

 

08.00.        -   ชมวิหารท่านอนาคาริกธรรมปาละ  สร้างเมื่อ

                             พ.. 2474 ฝาผนังรอบในเป็นภาพเขียนที่นำ

                            แบบมาจากจิตรกรรมอันดับหนึ่งของโลก คือ

                           ถ้ำอชันต้า เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติสวยงาม

                            มาก

 10.00.      -   เดินทางไปยัง พระราชวังรามนคร พระราชวังของ

                            พระมหาราชาของเมืองพาราณสี ซึ่ง

                            พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 5

                              เคยเสด็จประพาส เมื่อวันที่ 19..2415

                            พร้อมชมอาณาบริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งเมือง

                              พาราณสี

11.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.30.           -    ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน

                                เมืองพาราณสี

     16.20.      -    เดินทางกลับประเทศไทย  โดยสายการบินไทย

                                 เที่ยวบินที่  TG 8821

 

 

นี่เป็นกำหนดการของทัวร์ที่เราไป แบบ smooth as silk กันเลยที

เดียว ราบรื่น อบอุ่น ปลอดภัยตลอดการเดินทาง รายละเอียดแบบ

ธรรมะต้อง web นี้เลย ดีได้ประโยชน์มาก

http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=443385&Ntype=2

 

 

     

ความฝันที่มองด้วยตา ช่างสวยงามกว่าความฝันที่หลับตามอง
count down ที่นั่นด้วยเลย
000315
7 ม.ค. 2551 เวลา 21:48 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic